KLACHTENREGELING

Een veilige en respectvolle omgeving
Stichting muziekschool Stede Broec staat voor een veilig en respectvol klimaat voor iedereen:
cursisten, medewerkers en bezoekers. In zo’n werkklimaat passen geen ontoelaatbare
gedragingen zoals: agressie, discriminatie, pesten, racisme en seksuele intimidatie.
Mocht zich dit in iemands beleving voordoen, dan is als eerste aanspreekpunt de interne
contactpersoon voor je aanwezig. Deze biedt een luisterend oor, waarbij integriteit en
vertrouwelijkheid gewaarborgd zijn. Zo nodig verwijst de contactpersoon je naar de externe
vertrouwenspersoon. Ook deze biedt een luisterend oor en heeft voldoende ervaring om zaken
op hun juiste waarde te schatten. Ook hier staat integriteit voorop en is vertrouwelijkheid
vanzelfsprekend.

Jij bepaalt wat voor jou ongewenst gedrag is
Soms heet het een “geintje”, maar zijn het pesterijen of ontoelaatbare uitingen van intimidatie.
Het kan een ongewenste aanraking zijn, seksueel getinte insinuatie of gewoon een directe
grofheid. Machtsmisbruik in de afhankelijkheidsrelatie docent – cursist of oudere – jongere,
werkgever -werknemer maar ook andere vormen van ongewenst gedrag, zijn denkbaar.
Racistische uitlatingen of gedragingen, discriminatie om wat voor redenen dan ook en vormen
van agressie. Dit kan zich voordoen tussen medewerkers onderling, maar ook tussen
medewerkers en cursisten en tussen cursisten onderling.

Doe er wat aan
Als je nalaat kenbaar te maken dat je er niet van bent gediend, kan het van kwaad tot erger
worden. Stichting muziekschool Stede Broec maakt zich sterk om ongewenst gedrag uit te
bannen en te voorkomen. Eerste aanspreekpunt hiervoor is de interne contactpersoon. Aan
deze persoon kun je je verhaal of klacht kwijt en deze verwijst eventueel door en bemiddelt in
contact met de vertrouwenspersoon (altijd in overleg met degene die een klacht indient! ). De
interne contactpersoon en de vertrouwenspersoon zetten zich in om op discrete wijze een
einde te maken aan je klacht(en).

Omgangregels
In de nieuwe CAO-KE in artikel 8:5 is bepaald dat de werkgever moet zorgen voor een
sociaal veilige werkomgeving. Ook is in de nieuwe CAO een klachtenprocedure opgenomen.
Hieruit voortvloeiend zijn, vertaald naar de situatie op Stede Broec, de volgende
omgangsregels opgesteld die specifiek van toepassing zijn op het werk in deze sector. Deze
omgangsregels gelden voor leden van het bevoegd gezag, management, personeel,
vrijwilligers (ouders/voogden/verzorgers van) en cursisten van centra voor de kunsten.
1. Iemand die op één of andere wijze deel uitmaakt van Stichting muziekschool Stede
Broec (als medewerker, cursist, ouder, vrijwilliger, enz.) maakt geen misbruik van zijn
of haar macht in de vorm van artistiek-pedagogisch, fysiek, psychisch, kennis of
getalsmatig overwicht, of van het “voor wat hoort wat principe”.
2. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen personeel en minderjarige cursisten
zijn niet geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik..
3. Personeel en cursisten discrimineren een ander niet..
4. Personeelsleden en cursisten raken elkaar aan als deze aanraking functioneel is in het
kader van de kunsteducatie. Functionele aanrakingen zoals houdings- en
ademhalingscorrecties, bij gebruik van instrumenten, gereedschappen e.d. worden
voorafgegaan door de aankondiging van de aanraking met uitleg over het “waarom”.
5. Personeel en cursisten treden niet verder binnen de persoonlijke levenssfeer van een
ander dan functioneel, op basis van het gezamenlijk gestelde doel vanuit het
perspectief van kunsteducatie.
6. Personeel en cursisten gaan respectvol met elkaar om.
7. Personeel en cursisten houden zich aan deze gedragsregels en zien erop toe dat deze
ook door anderen worden nageleefd.

De klachtencommissie:
De instelling van een klachtencommissie is in de CAO KE geregeld (artikel 8:5, lid 6).
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met
De Kunstconnectie
T: 030-2303740
E: info@dekunstconnectie.nl